Menu Close

Administracija

     Larisa Bukinienė mokyklos- darželio direktorė.


Išsilavinimas:  edukologijos magistras. Pradinis ugdymas, II vadybinė k. 

 •  1987 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą(dabar ŠPU), pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, įgyjo pradinių klasių mokytojos specialybę su kūno kultūros specializacija.
 • 2000 m. suteiktas ŠPU socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių (specializacija- kūno kultūra) mokytojo kvalifikacija.
 • Nuo 2001 m. yra Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja.
 • 2001 m. suteikta pradinių klasių mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • Nuo 2005 m. Kauno “Sveikos gyvensenos” iniciatyvinės-kūrybinės grupės pirmininkė.
 • Nuo 1987 m. iki 1991 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Kauno Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje, pradinių klasių mokytoja.
 • Nuo 1991 m. iki 2011 m. dirbo Kauno J. Basanavičiaus gimnazijoje pradinių klasių mokytoja.
 • Nuo 2012 m. dirba Tirkiliškių mokykloje – darželyje, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2022 m lapkričio 15d. laikinai atliekanti direktorės funkcijas.
 • Nuo 2023 m. gegužės 8 d. mokyklos darželio direktorė.

Funkcijos:  organizuoja mokyklos veiklą, vadovauja strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, valdo, planuoja ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių optimalų naudojimą, personalo darbą, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Kontaktai:

Tel nr. (+370 37) 392611

 

El. paštas tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt

 

Vilma Rakauskienė mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.


Išsilavinimas: Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla, aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas, projektų vadovė, personalo vadovė.

Funkcijos: organizuoja nepedagoginio personalo darbą, atsakinga už pastatų techninę priežiūrą, mokyklos ir darželio aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, racionalų, tikslinį išteklių panaudojimą, teritorijose esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, priešgaisrinę saugą, elektros ir šilumos ūkį, rūpinasi mokyklos ir darželio sanitarija, higiena bei darbų sauga.

Kontaktai:

Tel. nr. +370-37 392611, +370-37 392630.

El. paštas tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt 

 

Rūta Pėželienė mokyklos- darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.


Išsilavinimas: VDU anglų filologijos bakalauro studijos, pedagogikos gretutinės studijos.

 • 2012 m. baigė VDU anglų filologijos bakalauro studijas,bei įgyjo pedagogikos kvalifikaciją pedagogikos gretutinėse studijose.
 • 2013 m.-2022 m. Intelekto lavinimo akademijos Menar mokytoja ir Kauno filialo direktorė.

Funkcijos:  organizuoja formalųjį ugdymą ir neformalųjį mokinių švietimą; kuruoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įgyvendinančių mokytojų ir neformaliojo švietimo mokytojų veiklą;  rengia pamokų ir kitų ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius; stebi, analizuoja ugdymo procesą, vertina ugdymo rezultatus; kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ugdymo klausimais, teikia metodinę pagalbą pedagogams; koordinuoja darbo grupių ir komisijų veiklą, gabių vaikų ugdymą ir švietimo pagalbos teikimą.

Kontaktai:

Tel nr. (+370 37) 392611

El. paštas rutapezeliene@tirkiliskiupradine.lt