Menu Close

Projektai

Projektas „25 kW galios saulės energijos  fotoelektrinės įrengimas Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio projektui „25 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, kurias administruoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

 

 

 

 

 

 

  Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis gavo 49 mokymo priemonės ir įrangą pasaulio pažinimo dalykui mokyti 1-4 klasėse.Tirkiliškių mokykloje-darželyje įrengtame Gamtamokslinio ugdymo kabinete nuo 2018 m. rugsėjo pradinių klasių mokiniai galės tyrinėti, eksperimentuoti, atlikti bandymus naudodami įvairius laboratorinius indus, termometrus, svarstykles, lupą, žiūronus, mokyklinį mikroskopą, gamtos tyrinėjimo bei naudingų iškasenų rinkinius, mini meteo stotelę, šaldiklį, fizikos mokymo priemones (optikos, magnetų ir metalinių plokštelių, elektros grandinės bei kitus rinkinius) ir kt.

2019 m. toliau vykdoma gamtamokslinio ugdymo programa. Aprašai projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje

 

Projektas „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“

Kauno Tirkiliškių mokykla- darželis dalyvauja projekte„Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“

 

Demokratinis ugdymas – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama suaugusiųjų ir vaikų lygybės, abipusės pagarbos bei mokinių laisvės rinktis ugdymo turinį principais (IDEA). Projekto „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“ arba trumpiau –„DU Lietuvoje“ –  tikslas – pilietiškai aktyvi visuomenė.

Tikime, kad ją galime puoselėti diegiant mokyklose demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus net ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui.

„DU Lietuvoje“ uždaviniai:

1) įdiegti DU principais grįstas praktikas (individualus mokinio  pokalbis su klasės mokytoju, klasės susirinkimas, mokyklos susirinkimas, teisingumo komitetas) mokyklose, kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitrauktų į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebėtų inicijuoti pokyčius, spręsti problemas;

2) sukurti sąlygas mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus dalyvaujant edukaciniame MINI miesto žaidime, kuriame pagrindiniais miesto veikėjais bus vaikai: jie patys kurs miesto valdžią, užsidirbs pinigų, kuriuos galės išleisti čia pat mieste veikiančioje parduotuvėje, kavinėje ar kino teatre.

3) dalintis pilietinio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos pedagogais ir tėvais. Pagrindinė projekto tikslinė grupė – 7–16 metų vaikai, taip pat pedagogai, mokyklų administracijos darbuotojai, mokinių tėvai.

Projekte dalyvauja Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio 2 klasės mokiniai su mokytoja Indrė Danišauskaitė ir 4 klasės mokiniai su mokytoja Kristina Zenkevičienė. Projekto idėjas pritaikyti savo veikloje bandys ir kitų klasių mokiniai ir mokytojai.