Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kuriam kalendoriniais metais sueina šešeri metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Vienų metų priešmokyklinio ugdymo programą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, ar kitas švietimo teikėjas.

ĮSAKYMAS DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO