Menu Close

APRŪPINIMAS PRIEMONĖMIS

Mokiniai nemokamai aprūpinami bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais. Vadovėliai bei mokymo priemonės įsigyjamos įvertinus mokyklos-darželio finansines galimybes pagal galiojančių vadovėlių, rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių, specialiųjų mokymo priemonių bei priešmokyklinio ugdymo priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokiniai turi teisę nemokamai naudotis bendra mokyklos-darželio mokymo priemonių baze.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo, piešimo priemonėmis ir kt.).

Mokiniai privalo laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių, saugoti knygas, vadovėlius bei kitą mokyklos-darželio turtą. Juos praradę arba nepataisomai sugadinę, privalo pakeisti tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka. Už  tai atsako mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).