Menu Close

SVARBU! Tėvelių dėmesiui!

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 2020 kovo 13 d. Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, 2020 kovo 16 d. Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis nevykdo tiesioginio (kontaktinio) asmenų aptarnavimo. 

Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu ir interneto svetainėje  https://www.tirkiliskiupradine.lt/

        Mokiniams, ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama informaciniais pranešimais e.dienyne, uždarose Facebook grupėse.

Kontaktai komunikacijai:

Klausimų sritis

Pareigos, vardas, pavardė

El. paštas, telefono Nr.

Mokyklos-darželio tvarka, mokinių priėmimas

Direktorė Gailutė Jonienė

tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt, +370 618 63435

Formalusis ugdymas, neformalus švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Larisa Bukinienė

+370 674 38396

Ūkio priežiūra, tvarkymas

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Vilma Rakauskienė

+370 612 21303

Konsultavimas technologijų klausimais

IKT specialistas
Dainius Navickas

+370 673 33330

Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Audronė Pyragaitė

+370 677 11516

Psichologinė pagalba

Psichologė Eglė Vaitenkienė

+370 682 10473

Kalbos sutrikimų turinčių vaikų konsultavimas

Logopedė Dalia Ješkevičienė

+370 698 14545

Vaikų sveikatos stiprinimas, galinčių sukelti ligas rizikos veiksnių prevencija

Sveikatos priežiūros specialistė Agnė Bieliauskaitė

+370 676 95121

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu, nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse. Šiuo laikotarpiu skelbiamos mokinių pavasario atostogos. Lietuvos Švietimo Mokslo ir Sporto ministro įsakymas.

Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių)

http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos

Mokyklos-darželio administracija