Menu Close

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio

direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.V-

 

 

    I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vaikų ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vaikų ugdymo įgyvendinimą Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje (toliau Mokykla-darželis).
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
 3. Vaikai į Mokyklą-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą Mokyklai – darželiui deklaraciją.
 4. Vaikus į Mokyklą-darželį atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai).
 5. Į Mokyklą-darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

 

              II SKYRIUS

TĖVŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:

 

 • dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • nekontaktuoti su kitais ugdytinių tėvais Mokyklos-darželio kieme;
 • įėję į Mokyklos-darželio tambūrą dezinfekuoti rankas;
 • atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Mokyklos-darželio direktoriaus paskirto darbuotojo klausimus apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę.
 1. Tėvai vaikus į Mokyklą-darželį turi atvesti nuo 7.00 val. iki 8.30 val. ir pasiimti iki 17.30 val.
 2. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Mokyklos-darželio atsakingą darbuotoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;

 

III SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos- darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas Mokyklos-darželio tambūre.
 2. Tėvams į grupes eiti draudžiama.
 3. Kiekvieną dieną atvedus vaiką į Mokyklą-darželį visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos-darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas privalo matuoti kūno temperatūrą ir paklausti vaiką atvedusių Tėvų ar vaikas, kiti kartu gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija pažymima sveikatos būklės stebėjimo žurnale.
 4. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Mokyklą-darželį
 5. Visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos-darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas vaiko kūno temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant į
 6. Vaikui sunegalavus, grupės mokytojas atveda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Prieš pradedant vaikų priėmimą Mokykla-darželis turi būti pasirengęs įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas:
  • šalia įėjimo į Mokyklą-darželį ir patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemonės;
  • šalia įėjimo į Mokyklą-darželį ir patalpas pakabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir );
  • priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
  • patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
  • patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mokyklos-darželio darbuotojai privalo:
  • pateikti deklaraciją;
  • kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą;
  • vykdantys vaikų priėmimą į Mokyklą-darželį dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę;
  • grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;
  • neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms;
  • užtikrinti, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;
  • pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo
 2. Tiesiogiai su vaikais rekomenduojama nedirbti Mokyklos-darželio darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, nurodytai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2 papunktyje ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr.V-1143 „ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr.V- 1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“:
  • darbuotojai, turintys ligų, išvardintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 įsakymu Nr.V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše, turi iš e. sveikata išsispausdinti arba iš savo šeimos gydytojo gauti pažymą apie sirgimą lėtinėmis ligomis;
  • pedagogai, priklausantys rizikos grupei dėl amžiaus, apsisprendžia individualiai;
  • švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu. Siekiant užtikrinti tinkamą vaikų ugdymo organizavimą, į šį procesą gali būti įtraukiami visi Mokyklos-darželio

   VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno Tirkiliškių-darželio vaikų ugdymo organizavimo tvarkos aprašas galioja karantino metu nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.