admin

1 2 3 7

Susitikimas su pareigūnais

Rugsėjo 11 d. pirmos klasės moksleivius aplankė policijos pareigūnės. Vaikams  priminė saugaus  eismo taisykles ir padovanojo  atšvaitus.

Kvietimas

Nuo šių metų rugsėjo 28 d. kviečiame į naują neformalaus ugdymo STEAM būrelį EDULAND .

Rugsėjo 1-oji

Nemokamas maitinimas (pietūs) priešmokyklinukams ir pirmokams nuo 2020-09-01 dienos

 

        Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.  Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.

 Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti mūsų ugdymo įstaigos pažymą, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Svarbi informacija

            Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.
Mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Prireikus, mokinių tėvai galės pasikonsultuoti su gydytoju, ar dėl pasikeitusios sveikatos būklės turi būti keičiama vaiko fizinio ugdymo grupė ir ar atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, bei apsispręsti dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo laiko.
Daugiau informacijos rasite čia:

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio

direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.V-

 

 

    I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vaikų ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vaikų ugdymo įgyvendinimą Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje (toliau Mokykla-darželis).
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
 3. Vaikai į Mokyklą-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą Mokyklai – darželiui deklaraciją.
 4. Vaikus į Mokyklą-darželį atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai).
 5. Į Mokyklą-darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

 

              II SKYRIUS

TĖVŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:

 

 • dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • nekontaktuoti su kitais ugdytinių tėvais Mokyklos-darželio kieme;
 • įėję į Mokyklos-darželio tambūrą dezinfekuoti rankas;
 • atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Mokyklos-darželio direktoriaus paskirto darbuotojo klausimus apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę.
 1. Tėvai vaikus į Mokyklą-darželį turi atvesti nuo 7.00 val. iki 8.30 val. ir pasiimti iki 17.30 val.
 2. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Mokyklos-darželio atsakingą darbuotoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;

 

III SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos- darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas Mokyklos-darželio tambūre.
 2. Tėvams į grupes eiti draudžiama.
 3. Kiekvieną dieną atvedus vaiką į Mokyklą-darželį visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos-darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas privalo matuoti kūno temperatūrą ir paklausti vaiką atvedusių Tėvų ar vaikas, kiti kartu gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija pažymima sveikatos būklės stebėjimo žurnale.
 4. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Mokyklą-darželį
 5. Visuomenės sveikatos specialistas ar Mokyklos-darželio direktoriaus paskirtas darbuotojas vaiko kūno temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant į
 6. Vaikui sunegalavus, grupės mokytojas atveda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Prieš pradedant vaikų priėmimą Mokykla-darželis turi būti pasirengęs įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas:
  • šalia įėjimo į Mokyklą-darželį ir patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemonės;
  • šalia įėjimo į Mokyklą-darželį ir patalpas pakabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir );
  • priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
  • patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
  • patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mokyklos-darželio darbuotojai privalo:
  • pateikti deklaraciją;
  • kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą;
  • vykdantys vaikų priėmimą į Mokyklą-darželį dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę;
  • grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;
  • neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms;
  • užtikrinti, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;
  • pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo
 2. Tiesiogiai su vaikais rekomenduojama nedirbti Mokyklos-darželio darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, nurodytai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2 papunktyje ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr.V-1143 „ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr.V- 1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“:
  • darbuotojai, turintys ligų, išvardintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 įsakymu Nr.V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše, turi iš e. sveikata išsispausdinti arba iš savo šeimos gydytojo gauti pažymą apie sirgimą lėtinėmis ligomis;
  • pedagogai, priklausantys rizikos grupei dėl amžiaus, apsisprendžia individualiai;
  • švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu. Siekiant užtikrinti tinkamą vaikų ugdymo organizavimą, į šį procesą gali būti įtraukiami visi Mokyklos-darželio

   VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno Tirkiliškių-darželio vaikų ugdymo organizavimo tvarkos aprašas galioja karantino metu nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.

Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

 

Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas mums visiems. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti, todėl informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:

Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs nuo 7:00 iki 17:30 val.

Nerekomenduojama vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše, kurį Jums prisegame;
 • Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomąsi tokios tvarkos:

 • Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per pagrindines įstaigos duris. Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę, apsauginį skydą ir bachilus ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
 • Per kitas duris bus įleidžiami įstaigos darbuotojai ir jų laukia ta pati procedūra. Todėl labai prašome laikytis vaikų priėmimo durų krypties. Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.
 • Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, taip pat labai prašysime informuoti el paštu : tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.ltarba telf. 392611, 392630
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Vaikai į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku. Išėjimas dezinfekuojami bus kas 2 val.
 • Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti ir vaikus, ir vieniems kitus. Pasikeitimų gali būti kasdien dėl esamos situacijos, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Įsakymas

sprendimas Ugdymui

 

 

Parama

MIELI UGDYTINIŲ MAMYTĖS IR TĖVELIAI!

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudojote 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos galimybe ir parėmėte mokyklą-darželį 2019 metais. Jūsų parama – paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Būtume dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. GPM sumos paskirtumėte Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui. 2020 metais už gautas lėšas mokykla-darželis toliau papildytų mokyklos-darželio kieme ugdymo priemonių arsenalą: lauko klasės įrengimui, sporto inventoriaus atnaujinimui, aplinkų gražinimui.

Prašome 2020 metų elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Nuoširdžiai prašome atsiliepti į šį kvietimą.

MŪSŲ REKVIZITAI: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, įmonės kodas 191094715 M. Yčo g. 2, LT-46457 Kaunas Tel. 8 37 392611, el. paštas: tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt

Pagarbiai

Mokyklos-darželio administracija

SVARBU! Tėvelių dėmesiui!

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 2020 kovo 13 d. Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, 2020 kovo 16 d. Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis nevykdo tiesioginio (kontaktinio) asmenų aptarnavimo. 

Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu ir interneto svetainėje  https://www.tirkiliskiupradine.lt/

        Mokiniams, ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama informaciniais pranešimais e.dienyne, uždarose Facebook grupėse.

Kontaktai komunikacijai:

Klausimų sritis

Pareigos, vardas, pavardė

El. paštas, telefono Nr.

Mokyklos-darželio tvarka, mokinių priėmimas

Direktorė Gailutė Jonienė

tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt, +370 618 63435

Formalusis ugdymas, neformalus švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Larisa Bukinienė

+370 674 38396

Ūkio priežiūra, tvarkymas

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Vilma Rakauskienė

+370 612 21303

Konsultavimas technologijų klausimais

IKT specialistas
Dainius Navickas

+370 673 33330

Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Audronė Pyragaitė

+370 677 11516

Psichologinė pagalba

Psichologė Eglė Vaitenkienė

+370 682 10473

Kalbos sutrikimų turinčių vaikų konsultavimas

Logopedė Dalia Ješkevičienė

+370 698 14545

Vaikų sveikatos stiprinimas, galinčių sukelti ligas rizikos veiksnių prevencija

Sveikatos priežiūros specialistė Agnė Bieliauskaitė

+370 676 95121

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu, nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse. Šiuo laikotarpiu skelbiamos mokinių pavasario atostogos. Lietuvos Švietimo Mokslo ir Sporto ministro įsakymas.

Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių)

http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos

Mokyklos-darželio administracija

1 2 3 7