Menu Close

2 procentų parama

2 PROCENTŲ PAJAMŲ PILDYMO FORMĄ galite atsisiųsti čia

 

 

2 proc. gyventojo pajamų mokesčio skyrimas paramai

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Kurią prašymo formą reikia pildyti, kai pervedama iki 2 procentų pajamų mokesčio suma?

Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos naudojama VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymu Nr. V-45 patvirtinta Prašymo FR0512 forma (forma spausdinimui pridedama).

1.2. Koks prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pateikimo terminas?

Nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčio administratoriui prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pateikiamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

1.3. Koks teisės aktas reglamentuoja 2 procentų pajamų mokesčio pervedimo tvarką?

2 procentų pajamų mokesčio pervedimo tvarką reglamentuoja Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo“.

1.4. Koks teisės aktas reglamentuoja prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos užpildymo tvarką?

Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio užpildymo tvarką reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, pervedamos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, apskaičiavimo, pervedimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

2.2. Ką privalo atlikti gyventojas, nusprendęs suteikti paramą?  

Gyventojas turi apsispręsti, kam jis nori suteikti paramą, užpildyti bei kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos, pateikti savo nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių administratoriui prašymą FR0512.

2.3. Kur galima gauti prašymo FR0512 blanką, ar galima jį užpildyti ranka?Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai – juos galima užpildyti ranka. VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriu.

2.4. Kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme FR0512? Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, juridinio asmens identifikacinį kodą, taip pat ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2005 m.) bei paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų). Atkreipti dėmesį, kad paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numerio, banko pavadinimo ir kodo nurodyti nereikia.

2.5. Ar prašyme FR0512 galima nurodyti tik vieną paramos gavėją?

Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, tačiau visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai. Svarbu žinoti : jeigu prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos mokesčių administratorius) sudaro mažiau nei 10 Lt, tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.

2.6. Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512?

Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI, atsiųsti paštu. Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su deklaracija.

Jeigu gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos dėl kokių nors priežasčių nepateikia, tai gyventojo Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas jo pateikėjas.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti mokesčių administratoriui metinės pajamų mokesčio deklaracijos, Prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Tokiu atveju Prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijuotos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo. Darbdavys šį Prašymą turi pateikti tam mokesčių administratoriui, kuriam teikia pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją.

2.7. Kokiu atveju gyventojo prašymas, pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos paramos gavėjams, negali būti tenkinamas?

Gyventojo prašymas negali būti tenkinamas, jeigu:

– prašymą pateikė nenuolatinis Lietuvos gyventojas;

– nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą pateikia pasibaigus prašymo pateikimo terminui (t.y. po gegužės 1 d.);

– prašyme pateikti ne visi Tvarkoje reikalaujami duomenys ir gyventojas jų nepatikslino iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos;

– prašymą pateikia nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris pagal GPMĮ nuostatas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikė;

– prašyme nurodytas vienetas pagal LPĮ neturi teisės gauti paramos;

– apskaičiuota konkrečiam paramos gavėjui pervestina suma yra mažesnė nei 10 Lt.

2.8. Ar gali gyventojas patikslinti jau pateiktą mokesčių administratoriui FR0512 prašymą?

Gali, jeigu prašyme FR0512 nurodyti ne visi reikalaujami duomenys.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos.

Gyventojas pirminį prašymą gali tikslinti nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. pateikdamas patikslintą prašymą, jei yra gavęs iš VMI informacinį pranešimą, kad pirminiame prašyme nurodyti ne visi reikalaujami duomenys.

Gyventojo prašymas nepriimamas ir nenagrinėjamas, jei jo pirminis prašymas yra užpildytas teisingai, tačiau gyventojas pageidauja pakeisti paramos gavėjus, papildomai įrašyti naujus paramos gavėjus, pakeisti paramos gavėjams skiriamas procentines dalis ir pan.

3.1. Kas gali dalį sumokėto pajamų mokesčio skirti ūkio subjektui, turinčiam teisę gauti paramą?

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris per mokestinį laikotarpį gavo bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų.

Mokesčio administratorius pagal pateiktą gyventojo prašymą iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos paramos gavėjams neturi pervesti, jeigu:

– prašymą pateikė nenuolatinis Lietuvos gyventojas;

– nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą pateikia pasibaigus prašymo pateikimo terminui (t.y. po gegužės 1 d.);

– prašyme pateikti ne visi Tvarkoje reikalaujami duomenys ir gyventojas jų nepatikslino iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos;

– prašymą pateikia nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris pagal GPMĮ nuostatas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikė;

– prašyme nurodytas vienetas pagal LPĮ neturi teisės gauti paramos;

– apskaičiuota konkrečiam paramos gavėjui pervestina suma yra mažesnė nei 10 Lt.

4.1. Kam gyventojas gali suteikti paramą?

Paramą galima suteikti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. Svarbu žinoti: Pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas nurodyti juridiniai asmenys, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą.

4.2. Kada mokesčių administratorius turi pervesti paramos gavėjui prašyme FR0512 nurodytą pajamų mokesčio sumą?

Mokesčių administratorius turi pervesti šią sumą paramos gavėjui ne vėliau kaip iki Prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos (pvz., 2005 metų mokestinio laikotarpio – iki 2006-11-15).

 

ARBA

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7d.

įsakymu Nr. V- 45

(2003 m. gruodžio 22d. įsakymo Nr. 336 redakcija)

 

 

 

PRAŠYMO PERVESTI  IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio pervesti  iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos dalį asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (toliau – LPĮ; Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), prašymo (toliau – prašymas) užpildymo ir pateikimo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) tvarką.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ; Žin., 2002, Nr.73-3085) 34 str. 3 dalies nuostatomis.

 

 1. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

3. Nuolatinis  Lietuvos  gyventojas  pasibaigus    mokestiniam  laikotarpiui  iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi  teisę  tai AVMI,   kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą,  pateikti  prašymą.              31. Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: tiesiogiai pristatytas į AVMI, atsiųstas paštu.            4. Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai  mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – 2 procentai mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.            5. Jei  pagal GPMĮ nuostatas  nuolatinis   Lietuvos   gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją,  tai  prašymas  pateikiamas  kartu  su  šia  deklaracija.             6. Jei minėtos deklaracijos gyventojas pateikti neprivalo, pateikiamas tik prašymas. Tokiu atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas turi  teisę  prašymą  pateikti ir per  asmenį,  su  kuriuo  jis yra susijęs darbo santykiais arba  jų   esmę  atitinkančiais  santykiais,  pastarajam  sutikus.            7. Nuolatinis   Lietuvos  gyventojas  prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo  santykiais  arba  jų  esmę atitinkančiais santykiais,  turi pateikti voke ir   ant užklijos linijos pasirašyti taip,  kad   nebūtų  įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.               8. Minėtas asmuo (darbdavys) privalo  iki  atitinkamų  metų  gegužės  1  dienos prašymą pateikti tai AVMI, kuriai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM )  nustatyta tvarka turi būti  pateikiama  pajamų  mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų,   deklaracija.

 1. Prašymo blankus išduoda AVMI. VMI prie FM interneto tinklapyje (www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, skirta pildyti  kompiuteriniu būdu.

 

III. PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

 1. AVMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas;
 2. 101. Prašymas turi būti užpildytas ranka arba kompiuteriniu būdu. Ranka užpildyti galima spaustuviniu būdu iš AVMI gautą prašymo blanką. Kompiuteriniu būdu galima užpildyti VMI prie FM tinklapyje skelbiamą prašymo formą;
 3. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
 4. Duomenys  turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
 5. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);
 6. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
 7. 2 laukelyje – nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė;
 8. 3 laukelyje – gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris);
 9. 4 laukelyje – telefono numeris (laidinio ar  mobiliojo telefono kodas ir numeris);      18. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra);
 10. 6 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti;
 11. 7 laukelyje – prašymo pildymo data ( metai, mėnuo, diena);
 12. 8 laukelyje pažymima  „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu  pateikiamas patikslintas prašymas;
 13. 9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris.
 14. 10 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas;
 15. 11 laukelyje – pilnas arba sutrumpintas paramos gavėjo pavadinimas;
 16. 12 laukelyje – paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
 17. 13 laukelyje – banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita pavadinimas;
 18. 14 laukelyje banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita kodas;
 19. 15 laukelyje – paramos gavėjo  atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris;
 20. 16 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.
 21. 17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).
 22. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, kai pritrūksta eilučių  paramos gavėjui įrašyti prašymo pagrindiniame lape. Prašymo pagrindinio ir papildomo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz.1;2;3 ir t.t.)“. Papildomo lapo 1, 6-16 laukeliai pildomi analogiškai, kaip prašymo pagrindinio lapo 1, 6-16  laukeliai.
 23. Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo numeris.
 24. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę. Kai įstatymų nustatyta tvarka užpildyti ir pasirašyti prašymą  yra pavesta įgaliotam asmeniui, tai prašymą pasirašo tas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą;
 25. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.
 26. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos pateikiamas prašymas,  liepos 1 dienos.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. AVMI darbuotojai, vykdantys mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, privalo kontroliuoti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių.